Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Wydrukuj tę stronę

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

29 lipiec 2014

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

 „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ – Program na rzecz osób niepełnosprawnych
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego”

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku przystąpiło wraz z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malanowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brudzewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kawęczynie i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej do wspólnej realizacji projektu systemowego „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ – Program na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

                   Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności społecznych i zawodowych uczestników projektu oraz upowszechnianie integracji społecznej i pracy socjalnej. W szczególności projekt zakłada zwiększenie samodzielności w pełnieniu ról społecznych, nabycie umiejętności poprawnej komunikacji i podniesienie samooceny.

 

                   Grupę docelową stanowią osoby niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W sumie wsparciem
w ramach projektu objętych jest 134 beneficjentów ostatecznych, w tym: 96 osób niepełnosprawnych,
6 wychowanków rodzin zastępczych i 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z którymi zawarto kontrakty socjalne lub umowy uczestnictwa w projekcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku zrekrutowało 73 osoby: 67 osób niepełnosprawnych i 6 wychowanków rodzin zastępczych. Natomiast Partnerzy zrekrutowali 61 osób, w tym 29 osób niepełnosprawnych i 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równości szans, w tym równości płci.

 

                   W ramach projektu realizowana jest aktywizacja społeczna uczestników poprzez organizację
i sfinansowanie indywidualnego poradnictwa i wsparcia prawnego oraz indywidualnego poradnictwa
i wsparcia psychologicznego.

 

                   W kwietniu 2014r. rozpoczął swoją działalność Klub samopomocy ”W jedności siła”, gdzie uczestnicy, ich opiekunowie oraz osoby z najbliższego otoczenia mogą uczestniczyć w zajęciach tematycznych: florystycznych, z rękodzieła, plastycznych, komputerowo – informatycznych oraz
z gimnastyki rehabilitacyjno – relaksacyjnej, które są dodatkowo wspierane przez specjalistów – psychologa

i doradcę zawodowego. Ponadto w dniu 8 czerwca 2014 w ramach Klubu samopomocy uczestnicy  projektu, ich opiekunowie, osoby z najbliższego otoczenia wzięli udział w Integracyjno – Edukacyjnym Rajdzie Rowerowo – Pieszym „W jedności siła”.

W ramach funkcjonowania Klubu samopomocy „W jedności siła” uczestnicy projektu i ich opiekunowie korzystają z krytej pływalni i groty solnej.  

 

                   Kolejnym zrealizowanym działaniem było utworzenie w maju 2014 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku Punktu Interwencji Kryzysowej. Zadaniem Punktu jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom przezywającym różnego typu kryzysy i trudne sytuacje życiowe. Podejmowane
 są działania w celu przywrócenia równowagi psychicznej i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.
W Punkcie Interwencji Kryzysowej wsparci i pomocy udzielają specjaliści: psycholog, psychopedagog, pracownik socjalny i prawnik.   

 

                        Dla uczestników projektu rozpoczęła się również realizacja instrumentów aktywnej integracji w postaci:

 1. Aktywizacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do pełnego kosztu turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. W czerwcu 2014r. zakończyła się procedura wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie
  i przeprowadzenie dwóch 14 – dniowych  turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających
  z programem rekreacyjno – wypoczynkowym, warsztatami grupowymi z psychologiem i doradcą zawodowym oraz kursem komputerowym dla 96 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (łącznie 136 osób) w miejscowości położonej nad polskim morzem. Sfinansowane zostaną koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia.
 2. Aktywizacji edukacyjnej poprzez organizację i sfinansowanie zajęć w ramach zdobywania
  i podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym, zdobywania nowych kompetencji
  i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową poprzez udział
  w następujących szkoleniach (kursach): prawo jazdy kategorii B i A2, kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci, obsługi kasy fiskalnej, komputerowy, florystyczny, operator wózka widłowego, krawiectwa, budowlany oraz w zakresie naprawy sprzętu elektronicznego i AGD, pomocy kuchennej. Została przeprowadzona procedura wyboru Wykonawców na zorganizowanie
  i przeprowadzenie poszczególnych kursów, z którymi podpisano umowy.

Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawców na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: krawiectwa, budowlany, dot. naprawy sprzętu elektronicznego i AGD.

W kursach uczestniczą 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Tureckiego (bezrobotne, długotrwale korzystające z pomocy społecznej) oraz 6 wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.   

 1. Aktywizacji zawodowej poprzez organizację i sfinansowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci warsztatów grupowych z doradcą zawodowym. Obecnie zakończyła się procedura wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów
  z doradztwa zawodowego. Trwa podpisywanie umowy.  W warsztatach będzie uczestniczyło
  38 osób, w tym 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i 6 wychowanków rodzin zastępczych.
 2. Aktywizacji zdrowotnej poprzez organizację i sfinansowanie terapii psychospołecznej dla 32 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, długotrwale korzystające z pomocy społecznej). Zakończona została procedura wyboru Wykonawcy, z którym podpisano umowę.
 3. Aktywizacji społecznej poprzez organizację i sfinansowanie usług wspierających aktywizację zawodową i społeczną w postaci usług wspierających aktywizację zawodową w postaci grupowych warsztatów psychologicznych. Obecnie zakończyła się procedura wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych. Trwa podpisywanie umowy. W warsztatach będzie uczestniczyło 38 osób, w tym 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i 6 wychowanków rodzin zastępczych.

 

                   W okresie lipiec – październik 2014r. planowany jest wyjazd do teatru. Ponadto sfinansowane zostaną koszty transportu, zakupu biletów wstępu na spektakl, wyżywienia
i ubezpieczenia.

 

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku i Partnerzy wniosą do projektu wkład własny
w postaci:

 1. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  do turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnych uczestników i ich opiekunów przez PCPR w Turku,
 2. wypłaty dla wychowanków rodzin zastępczych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, usamodzielnienie, zagospodarowania i utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych,
 3. wypłaty przez Partnerów zasiłków celowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

                                                                                Zespół zarządzający projektem

                                                                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

 

 

22 lipiec 2014r.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech