Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Informacja podsumowująca przebieg wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew

Gmina Brudzew podjęła działania zmierzające do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brudzew na lata 2016-2020. W celu opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzono analizy wykorzystujące obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Wójt Gminy Brudzew, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadomił (w dniu 27 grudnia 2016 r.) terminie i formach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Brudzew w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew. Dokładne informacje dotyczące form prowadzonych konsultacji społecznych określa Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2016 r. dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brudzew. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W dniach od 5 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. Wójt Gminy Brudzew udostępnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew wraz z załącznikiem graficznym oraz diagnozą. W tym samym terminie została wyznaczona możliwość składania uwag ustnych oraz uwag pisemnych (w tym w formie elektronicznej). Dodatkowo w dniu 10 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy oraz 03 lutego 2017 r. w Koźminie odbyło się spotkanie otwarte połączone z debatą na którym zostały omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Podczas debaty:

  • 1) Uczestnicy spotkania byli zgodni, ze zaproponowany obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały wskazane prawidłowo, a występujący w tych obszarach stan kryzysowy powinien być podstawą do opracowania programu rewitalizacji.
  • 2) Zainteresowanie uczestników budziła możliwość uczestnictwa w programie rewitalizacji innych niż gmina instytucji i osób, np. inwestorów prywatnych, podmiotów pozarządowych. Podczas spotkania wyjaśniono, że wręcz wskazane jest uczestnictwo w procesie rewitalizacji podmiotów innych niż gmina. Szeroka partycypacja społeczna przyniesie oczekiwane rezultaty jeśli przedsięwzięcia nastawione będą na poprawę warunków życia mieszkańców i minimalizację negatywnych zjawisk społecznych.
  • 3) Wątpliwości ze strony uczestników spotkania budził zapis dotyczący prawa pierwokupu na rzecz gminy. Uczestnicy spotkania podkreślali jednak, że w zakresie sprzedaży gruntów należących do likwidowanej kopalni należy brać pod uwagę możliwość ich przejęcia przez Gminę Brudzew. Wójt Gminy podkreślił, że prawo pierwokupu, jakie zostanie ustanowione na rzecz gminy pozwoli na sprawny zakup gruntów pokopalnianych i będzie realizowane tylko na tych terenach.
  • 4) W trakcie spotkania wyjaśniono, że grunty położone w granicach obszaru rewitalizacji nie powinny być przedmiotem spekulacji. Chronić przed tym, będzie m.in. wyższa stawka podatku, stosowana w przypadku nie podejmowania działań zmierzających do wykorzystania gruntów w sposób określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • 5) Uczestnicy spotkania poruszali także tematy związane z możliwościami zagospodarowania terenów pozostawionych przez likwidowaną kopalnię.
  • 6) W trakcie dyskusji interesariusze dopytywali o możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań możliwych do realizacji w ramach programu rewitalizacji.
  • 7) Uczestnicy spotkania zostali poproszeni przez prowadzących o możliwie jak najszersze promowanie tematu wśród znajomych, zgłaszanie uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zgłaszanie własnych pomysłów i projektów.
  • 8) Po zakończeniu spotkania trwała także dyskusja kuluarowa, w ramach których każdy z uczestników mógł uzyskać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac.

Jedną z form prowadzenia konsultacji społecznych w trakcie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji było przedstawienie opracowanych projektów do opinii ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W wyniku uzyskanej opinii dokonano niezbędnych korekt i uzupełnień.

Opracowaną dokumentację Wójt Gminy Brudzew przedstawił Radzie Gminy Brudzew celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W dniu 20 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Brudzew podjęła Uchwałę Nr XXXII/213/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 kwietnia 2017 r.  (Dz. Urz. Woj. 2017. Poz. 3524).

O kolejnych działaniach zmierzających do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brudzew na lata 2016-2020 Wójt Gminy Brudzew będzie informował w stosownym czasie. 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech