Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew

Wójt Gminy Brudzew, działając na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Brudzew w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


 Konsultacje przeprowadzone będą od 5 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  2. Zbierania uwag ustnych  - uwagi można składać w okresie od 5 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu,
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Brudzew w Biuletynie Informacji Publicznej - uwagi można składać w okresie od 5 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017r.

Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną 
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew.
  3. bezpośrednio do Urzędu Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, Biuro Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami jest dostępny:

  1. na stronie Gminy Brudzew w Biuletynie Informacji Publicznej - www.brudzew.bip.net.pl,
  2. w Urzędzie Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, Biuro Obsługi Interesanta.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/ lub wniosków jest Wójt Gminy Brudzew

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje. 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech