Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Program Rodzina 500plus

30 maj 2016

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto ( w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymują je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Kto otrzyma świadczenie?

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. 

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz w roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście od dnia:

01 kwietnia 2016 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brudzewie, (pok. Nr 13, 22 i 23)

W m-cu kwietniu we wszystkie poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.30

Od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko,(sprawy załatwiane będą w pokoju 22) będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2014 r. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała dane o dochodach opodatkowanych, więc nie jest wymagane dołączanie tych dokumentów.

 Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci (sprawy będą załatwiane w pokoju 13 i 23) nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. W takim przypadku wystarczy przedłożenie dowodu osobistego oraz skróconych aktów urodzenia dzieci. Jednocześnie informujemy, że każdy wniosek (sytuacja rodzinna i dochodowa) będzie rozpatrywana indywidualnie i organ ma prawo żądać przedłożenia innych dokumentów i zaświadczeń.

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane
w sposób dogodny dla rodziców, w formie gotówkowej lub przelewem na konto. Z uwagi na ilość wypłacanych świadczeń jednego dnia w LBS Brudzew, prosimy o zakładanie kont, by nie tworzyć kolejek.

Prowadzenie kont zakładanych w LBS Brudzew na cele 500 + będzie  darmowe.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek
i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres świadczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie
w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech