Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

STOWARZYSZENIE ,,NA RZECZ ROZWOJU GMINY BRUDZEW”

20 wrzesień 2017

W styczniu 2016r. 17 mieszkańców gminy utworzyło Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew”. Stowarzyszenie zostało powołane na zebraniu założycielskim dnia 26 stycznia 2016r. Do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane pod numerem KRS 0000603473. Na pierwszym Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia wybrano prezesa zarządu, którym została Pani Aldona Gruchot, wiceprezesa-Piotra Wotalskiego oraz skarbnika Joannę Zarembę.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew oprócz członków zwyczajnych ma w swoich szeregach 6 członków honorowych wśród których jest m.in. Wójt Gminy Brudzew, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik, Kierownik Referatu Gospodarczego oraz Dyrektor GOK, jako członkowie honorowi. Głównym celem, który przyświeca założycielom Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew” jest między innymi: stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju gminy Brudzew, podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie rozwoju Gminy Brudzew, wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury w gminie Brudzew, działanie na rzecz integracji środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz osób i instytucji zainteresowanych rozwojem Gminy Brudzew, wspieranie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych w gminie Brudzew, działanie mające na celu utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła lub służących wspieraniu twórczości lokalnej oraz ludowej, koordynowanie działań w zakresie turystyki i kultury a w szczególności podnoszenie ich jakości oraz planowanie i realizowanie imprez turystycznych, kulturalnych oraz sportowych, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji, odnowy oraz ochrony ścieżek i szlaków na terenie gminy Brudzew, ochrona, zabezpieczenie oraz wspieranie inicjatyw renowacji odkrywek geologicznych i archeologicznych, pobudzanie świadomości turystycznej i kulturalnej społeczeństwa, podejmowanie działań mających na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, promocja i popieranie rozwoju turystyki, kultury, odnowy wsi, przedsiębiorczości, sportu oraz kultury fizycznej w gminie Brudzew; Inicjowanie działań mających na celu popularyzację zjawisk oraz osób istotnych w historii gminy Brudzew; propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi. W realizacji celów i zadań Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, zaś do prowadzenia i realizacji zadań i celów statutowych może zatrudniać pracowników.

W lipcu br. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia ,,Na Rzecz rozwoju Gminy Brudzew”. Spotkanie przebiegło zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podczas zebrania przedstawiono plan pracy na br. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia w br. w ramach współpracy z GOK ,,Wozownia” udało nam się pozyskać dofinansowanie na projekt ,,Zabawy i zabawki dłutem pisane”. Wniosek otrzymał pozytywną recenzję i będzie realizowany w okresie od września do października. Kwota dofinansowania to 50.000 zł.

Na dzień 15.07.2017r Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew liczy 18 członków w tym 13 członków zwyczajnych i 6 honorowych i jest otwarte dla wszystkich, którym zależy na dalszym rozwoju naszej gminy.

Prezes Stowarzyszenia

,,Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew”

Aldona Gruchot

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech