Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 Wydrukuj tę stronę

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI

31 lipiec 2015

OGÓLNY OPIS

Na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, urząd gminy (miasta) wydaje zaświadczenie z akt dowodów osobistych dotyczących tej osoby.


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz wniosku - istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.  

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział ______________

ul. ______________

(?) piętro, pokój (?)

Tel. (?)

e-mail: ______________

Czas pracy od __ do __

Kasa w budynku Urzędu Gminy w ______________ ul. ______________; czynna:  ______________


SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 1. Formularz wniosku jest dostępny w załączniku.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć osobiście w Urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP do organu gminy, który wydał dowód osobisty - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 3. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY

 1. Kwota opłaty: 17 PLN.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie Zaświadczenia lub Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia następuje
  w ciągu 7 dni, chyba że zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną, jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony osobiście i nastąpiła weryfikacja wnioskodawcy przez pracownika organu.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 1. W przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się osobiście z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 2. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile wnoszący zażalenie posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 2. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech