Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI

31 lipiec 2015

OGÓLNY OPIS

 1. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
 2. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie jednostkowym są uprawnione:
  1. organy prokuratury;
  2. organy Policji;
  3. Komendant Główny Straży Granicznej;
  4. Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  5. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  6. organy Służby Celnej;
  7. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
  8. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  9. Szef Agencji Wywiadu;
  10. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  11. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  12. wywiad skarbowy.
 1. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty - jeżeli:
  1. wykażą w tym interes prawny, lub
  2. wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
 1. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
  1. podmioty (wymienione w pkt. 2),
  2. sądy;
  3. inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
 1. Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.
 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 3. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz wniosku - istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 5. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Turkowska 29

pokój (18)

Tel. 63 279 83 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas pracy od 7:30 do 15:30


SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 1. Formularz wniosku jest dostępny w załączniku.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć osobiście w dowolnej gminie w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP do organu gminy, który wydał dowód osobisty - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY

 1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 PLN.
 2. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań przez następujące podmioty:
  1. organy prokuratury;
  2. organy Policji;
  3. Komendant Główny Straży Granicznej;
  4. Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  5. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  6. organy Służby Celnej;
  7. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
  8. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  9. Szef Agencji Wywiadu;
  10. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  11. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  12. wywiad skarbowy;
  13. sądy;
  14. inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.
 1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
 3. Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.  

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden
  z poniższych sposobów:
  1. Poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania
  w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech